ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen In Your Face als make-up artist en de opdrachtgever, evenals op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. In Your Face kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaandelijke waarschuwing wijzigen.

De opdrachtgever dient bij een aanvraag of een wijziging van zijn aanvraag op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor In Your Face slechts bindend indien deze door de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

PRIJZEN

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle aanvragen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

Indien de kosten hoger oplopen om de wens van de opdracht redelijkerwijs te verwezenlijken zal dit (na overleg met de opdrachtgever) doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

OFFERTES

Alle aanbiedingen en persoonlijke offertes van In Your Face zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke offertebevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De persoonlijke offerte vervangt ieder eerder afgesloten akkoord (zowel schriftelijk als mondeling).

BOEKING, BETALING, ANNULATIE

De boeking van een opdracht bij In Your Face is definitief na schriftelijke bevestiging (bevestiging van ontvangst van de goedgekeurde offerte), en betaling van een minimumvoorschot van € 20,00 voor kleine opdrachten (dag- en avond make-up) en € 50,00 voor grote opdrachten (bruidsmake-up). Zolang de betaling van het vermelde voorschot niet voldaan is en er geen schriftelijk akkoord is, aanzien wij de aanvraag niet als geregistreerd. Zolang er niet voldaan werd aan de vooropgestelde voorwaarden (schriftelijke bevestiging (ondertekening offerte) en betaling voorschot) is er geen sprake van enige samenwerking en-/ of opdracht.

Het reeds betaalde bedrag kan worden ingehouden bij laattijdige annulatie van de opdracht (binnen de 48uur) of annulatie na de uitvoering van proefmake-up (bruidsmake-up).

De betaling van het resterend saldo gebeurt uiterlijk 1 week voor de uitvoering van de opdracht.

Betalingen dienen te gebeuren op volgend rekeningnummer: BE98 9730 1093 7893.

Indien de opdrachtgever recht heeft op een (gedeeltelijke) terugbetaling gebeurt dit binnen de 30 kalenderdagen na annulatie van de opdracht op het overgedragen rekeningnummer als creditnota.

FACTUREN & BETALINGEN

De betaling van het voorschot dient te gebeuren op volgend rekeningnummer: BE98 9730 1093 7893.

Het overige bedrag (totaalbdrag minus te reeds betaalde voorschot) dient te worden ontvangen uiterlijk 1 week voor aanvang van de opdracht op voormeld rekeningnummer. De opdrachtgever ontvangt dan binnen 3 werkdagen een factuur met vermelding van de geleverde diensten.

KLACHTEN

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en-/of de prestatie van diensten dienen aangetekend in kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum.

Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.

AANSPRAKELIJKHEID

In Your Face is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de make-up artist of diens vertegenwoordigers. Wij als bedrijf kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. De make-up artist of diens vertegenwoordiger kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de wederpartij tijdens de uitvoering van haar opdracht.

De opdrachtgever gaat er verder mee akkoord In Your Face als bedrijf, de zaakvoerder en medewerkers niet in diskrediet te brengen, noch zal lasteren of belasteren, of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van In Your Face en de mensen aan het bedrijf verbonden kan schaden.

VERZEKERING

Voor, tijdens en na de opdracht is ieder individu voor zichzelf aansprakelijk. Wij als bedrijf staan voor een vrije meningsuiting. Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht verwikkelingen ontstaan die de die make-up artist of diens vertegenwoordiger in gevaar kunnen brengen, is dit de keuze van iedere partij om dit toe te staan of niet. In Your Face, zal dan ook niet instaan bij gebeurlijke ongevallen.

VOORBEHOUD

In Your Face heeft het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onmogelijk of onaanvaardbaar maken. Ook kan een opdracht na aanvaarding stopgezet worden indien de opdrachtgever niet de gevraagde acties en/of voorbereiding heeft getroffen. In deze gevallen zijn wij genoodzaakt het reeds betaalde voorschot niet terug over te maken aan de opdrachtgever.

OVERMACHTSITUATIES

Bij ziekte of overmacht zullen wij de inspanningen leveren om een collega in te schakelen die werkt aan hetzelfde afgesproken tarief en die gelijkgesteld resultaat zal afleveren en zullen wij een compensatie schenken voor dit ongemak. Bij overmacht of technische problemen verklaart de opdrachtgever zich akkoord, en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt geen (emotionele)schadevergoeding uitbetaald.

BEHIND THE SCENE’S

In sommige gevallen kunnen er, tijdens de uitoefening van de diensten beelden gemaakt worden van de opdrachtgever in kwestie. Dit zal vooraf besproken worden of zij hier al dan niet mee akkoord gaan (via e-mail) voor publicatie op sociale media (Facebook, Instagram, website, etc.)

PRIVACY 

In Your Face zal in geen geval persoonlijke gegevens (e–mail, telefoon, adres, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.